Triển khai Luật Thuế XK, thuế NK: Miễn thuế cho những dự án ưu đãi đầu tư

Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn triển khai Luật Thuế XK, thuế NK đã quy định rất rõ điều kiện cũng như thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư,  hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện cho sản xuất của dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và với một số ngành hàng được ưu đãi phát triển như y tế…

Điều 14 Nghị định 134 đã làm rõ nguyên tắc hưởng ưu đãi miễn thuế với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư. Ảnh: T.Trang.

Làm rõ nguyên tắc hưởng ưu đãi miễn thuế với dự án ưu đãi đầu tư

Tại khoản 10 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định: Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế NK, bao gồm: Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án; vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Thời gian qua, trong thực tiễn đã phát sinh một số dự án phức hợp vừa có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc diện ưu đãi đầu tư vừa có hoạt động không thuộc diện được hưởng ưu đãi và một số dự án có cấu phần vừa thuộc địa bàn ưu đãi và địa bàn không được ưu đãi (dự án quy mô lớn). Về nguyên tắc, những hoạt động, cấu phần dự án đáp ứng được điều kiện để hưởng ưu đãi theo quy định tại Luật thuế XK, thuế NK và pháp luật về đầu tư thì phải được hưởng ưu đãi. Đồng thời, cũng phát sinh một số dự án dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư, theo đó trình Chính phủ cho phép quy định về mức ưu đãi đối với trường hợp này là “chỉ được miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất”.

Để làm rõ nguyên tắc hưởng ưu đãi miễn thuế, tại Điều 14 Nghị định 134 đã quy định trường hợp hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vừa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư, vừa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư. Cụ thể:

“1. Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK.

2. Hàng hóa NK để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư vừa thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư vừa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư, được miễn thuế NK đối với hàng hóa NK được phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư.

 3. Trường hợp dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư thì chỉ được miễn thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất”.

Phải nộp thuế nếu hết thời hạn miễn thuế với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư

Trên cơ sở quy định của khoản 13, Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK, tại Điều 15 Nghị định 134 đã hướng dẫn rõ thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử và người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế tiến hành hoạt động sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo danh mục thông báo.

Đồng thời, để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật quy định việc xác định sản phẩm có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm được viện dẫn sang quy định của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1-7-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế.

Ngoài ra, để hạn chế gian lận, trốn thuế, tại khoản 1, Điều 15 Nghị định 134 cũng đã quy định: “Trường hợp hết thời hạn miễn thuế 5 năm nhưng chưa sử dụng, người nộp thuế phải nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK nhưng không sử dụng hết đã được miễn thuế”.

Miễn thuế NK 5 năm với  linh kiện NK sản xuất thiết bị y tế

Tại khoản 14 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK quy định nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK trong nước chưa sản xuất được của dự án đầu tư để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo được miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Trên cơ sở quy định của Luật Thuế XK, thuế NK, kế thừa Quyết định số 54/QĐ-TTg về việc miễn thuế NK đối với linh kiện NK để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo, Điều 23 Nghị định 134 đã hướng dẫn để được miễn thuế thì hàng hóa phải là hàng hóa NK để sản xuất, lắp ráp trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo của các dự án đầu tư quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này; và phải thuộc loại trong nước chưa sản xuất được theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời quy định cụ thể ngày bắt đầu sản xuất làm cơ sở miễn thuế NK trong thời hạn 5 năm cho các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này là ngày thực tế tiến hành hoạt động sản xuất (không bao gồm thời gian sản xuất thử) và người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế tiến hành hoạt động sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo danh mục miễn thuế. 

Nguồn: baohaiquan.vn

Views: (16)

Leave a Reply