Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế

 

Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ quốc tế, cụ thể như sau:

I.  Thời gian và địa điểm:

1. Thời gian: Bắt đầu từ lúc 8 giờ 00, thứ sáu,  ngày 18 tháng 11 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 Chi cục Hải Quan Bắc Hà Nội (đi vào từ cổng Công ty INTERSERCO), Số 2 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

II. Thành phần và điều kiện tham dự:

1. Khi đến tham dự ĐHĐCĐ, đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời và CMND. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người được ủy quyền phải mang bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm)

2. Đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức ĐHĐCĐ được thành công, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội tới Ban tổ chức trước 17h00 ngày 15/11/2016, theo mẫu Phiếu xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm) gửi bản chính/Fax  về địa chỉ:

+ Văn phòng Công ty TNHHMTV Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế, điện thoại : 04 3 5620 136, Fax: 04 3 5620 136

+ Hoặc Ông Phạm Cao Hùng, Phó Chánh Văn phòng: 0975 592 311

+ Hoặc Bà Lưu Thu Huyền, Nhân viên Văn phòng: 0985 733 429

Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Thông báo mời dự đại hội không đến tay Quý cổ đông.

Trân trọng kính mời và hân hạnh đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự Đại hội.

Tài liệu phục vụ Đại hội:

1. Chương trình đại hội Tải về

2. Thông báo Tải về

3. Giấy ủy quyền tham dự đại hội Tải về

4. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT, Ban Kiểm soát Tải về

4.1. Đơn đề cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tải về

4.2. Đơn ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tải về

4.3. Biên bản họp nhóm đề cừ, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Tải về

4.4. Mẫu sơ yếu lý lịch Tải về

5. Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất  Tải về

6. Tờ trình thông qua Điều lệ công ty  Tải về

6.1.  Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Tải về

7. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 – 2021 Tải về

8. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tải về

9. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ

Views: (392)

Leave a Reply