THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Thong bao ban co phan

Bảng công bố thông tin, phương án cổ phần hóa, báo cáo tài chính và các tài liệu liên quan xem chi tiết tại:

1. Bản công bố thông tin bán đấu giá lần đầu

2. Phương án cổ phần hóa

3. Quyết định về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án CPH

4. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo CPH

5. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

6. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty INTERSERCO

7. Báo cáo tài chính năm 2012

8. Báo cáo tài chính năm 2013

9. Báo cáo tài chính năm 2014

10. Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2015

11. Quy chế đấu giá

12. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá

13. Đơn đăng ký đấu giá 

Views: (561)

Leave a Reply