e-logistica

Ứng dụng CNTT trong hoạt động logistics: Không thể chần chừ

Hệ thống cơ sở hạ tầng logistics bao gồm cơ sở hạ tầng vật lý (physical infrastructure) như hệ thống giao thông, cầu cảng… và cơ sở hạ tầng mềm […]