hanh-lang-phap-ly-cho-logistics

Bổ sung, sửa đổi thể chế tạo hành lang pháp lý cho logistics phát triển

    Dịch vụ logistics lần đầu tiên được thể chế trong Luật Thương mại 2005 (Điều 233 đến  điều 240), tuy còn hạn chế ở mức độ đơn giản […]