Dự án thi công xây lắp

- Trung tâm thương mại INTERSERCO:
+ Loại công trình: trung tâm thương mại, trưng bày sản phẩm và văn phòng làm việc.
+ Tổng giá trị xây lắp: 26 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 7 200 m2
+ Thời gian thi công: 2008-2009
- Kho ngoại quan ICD Mỹ Đình:
+ Loại công trình: kho hàng hóa thông quan tại ICD Mỹ Đình
+ Tổng giá trị xây lắp: 12 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 4 000 m2
+ Thời gian thi công: 2007
- Trung tâm điều hành giao nhận hàng ITL:
+ Loại công trình: trung tâm điều hành giao nhận hàng hóa thông quan tại ICD Mỹ Đình
+ Tổng giá trị xây lắp: 10 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 3 000 m2
+ Thời gian thi công: 2007
- Trung tâm điều hành giao nhận hàng TRANSPO:
+ Loại công trình: trung tâm điều hành giao nhận hàng hóa thông quan tại ICD Mỹ Đình
+ Tổng giá trị xây lắp: 10 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 3 000 m2
+ Thời gian thi công: 2007
- Trung tâm điều hành giao nhận hàng DHL:
+ Loại công trình: trung tâm điều hành giao nhận hàng hóa thông quan tại ICD Mỹ Đình
+ Tổng giá trị xây lắp: 7 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 2 000 m2
+ Thời gian thi công: 2007
- Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử THẾ KỶ:
+ Loại công trình: nhà máy sản xuất linh kiện điện tử
+ Tổng giá trị xây lắp: 3,5 tỷ đồng
+ Diện tíc xây dựng: 1200 m2
+ Thời gian thi công: 2007-2008
- AUDI Showroom Hà nội:
+ Loại công trình: trung tâm giới thiệu và bán xe AUDI
+ Tổng giá  trị xây lắp: 2 tỷ đồng
+ Diện tích xây dựng: 1 500 m2
+ Thời gian thi công: 2009
- Xây dựng nhà xưởng thực hành và cải tạo các công trình thuộc Trường trung cấp nghề Hà nội INTERSERCO:
+ Loại công trình: xưởng thực hành nghề hàn và cải tạo các hạng mục công trình khác
+ Tổng giá trị xây lắp: 3,5 tỷ đồng
+ Thời gian thi công: 2009
- Cải tạo nhà máy giầy thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Thương mại Sơn Đồng:
+ Loại công trình: cải tạo nhà máy sản xuất giầy
+ Tổng giá trị xây lắp: 4 tỷ đồng
+ Thời gian thi công: 2009-2010

Views: (142)

Leave a Reply