Thủ tục thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục hải quan

Trình tự thực hiện:

- Đối với cá nhân, tổ chức:

Cá nhân, tổ chức nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

 - Đối với cơ quan hải quan:

+ Bước 1: Cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

+ Bước 2: Cơ quan Hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

+ Thông qua các hệ thống bưu chính

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 - Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Văn bản yêu cầu thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ.

+ Các thông tin khác (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ từ ngày cơ quan Hải quan nhận được văn bản xin gia hạn.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Hải quan tỉnh, thành phố

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận thu hẹp hoặc mở rộng danh mục hàng hoá hoặc (và) phạm vi yêu cầu bảo hộ tại Tổng cục Hải quan.

- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.

+ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11.

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Nghị định số 105/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-BTC về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

 

Theo dncustoms

Views: (7)

Leave a Reply