Thông báo V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế

THU MOI HOP DHDCDTài liệu phục vụ Đại hội: 

1/ Chương trình đại hội (Click để xem) 

2/ Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ (Click để xem)

3/ Giấy ủy quyền tham dự đại hội (Click để xem)

4/ Báo cáo của Hội đồng quản trị (Click để xem)

5/ Báo cáo của Ban kiểm soát (Click để xem)

6/ Báo cáo tài chính riêng năm 2017 (Click để xem)

7/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 (Click để xem)

8/ Tờ trình V/v Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Click để xem)

9/ Tờ trình V/v Phê duyệt kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (Click để xem)

10/ Tờ trình V/v Phê duyệt tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018 (Click để xem)

11/ Tờ trình V/v Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2018 (Click để xem)

12/ Tờ trình V/v Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Click để xem)

Views: (52)

Leave a Reply