Đẩy mạnh cải cách Hải quan

(Vietnam Logistics Review) Thời gian qua, môi trường đầu tư kinh doanh của VN đang từng bước được cải thiện tăng sự hấp dẫn. Kết quả này có được là do sự quyết liệt của Chính phủ, các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là nỗ lực cải cách của ngành Hải quan trong năm 2014 vừa qua.

 

QUYẾT LIỆT ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH

Trong nỗ lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hiện nay của Chính phủ, Tổng cục Hải quan, xác định cải cách, hiện đại hóa hải quan là một đòi hỏi tất yếu từ thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập của đất nước. Để chuẩn bị cho hội nhập kinh tế quốc tế, những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2014 Chính phủ đã rất quyết liệt trong việc đẩy mạnh cải cách. Ngành Hải quan được đánh giá là có tiến bộ rõ nhất.

 

Hiện nay, ngành Hải quan đang trong quá trình thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 và Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011-2015 (đây là kế hoạch lần thứ 3, kế tiếp 2 kế hoạch của giai đoạn 2004-2006 và 2008-2010).

Kế hoạch đặt ra của ngành Hải quan trong năm 2014 và 2015 là gấp rút thực hiện các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị 24/CT-TTg, ngày 05.8.2014 về tăng cường quản lý, cải cách hành chính về hải quan, thuế nội địa.

VN cam kết thực hiện đơn giản hóa thủ tục hải quan, phấn đấu đến hết năm 2015 sẽ phải giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK qua cảng/cửa khẩu bằng mức bình quân chung của các nước ASEAN-6.

 

 

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HIỆN ĐẠI HÓA

Trong việc cải cách thể chế, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung rà soát hệ thống pháp luật hải quan mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định trong lĩnh vực hải quan, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý trong lĩnh vực hải quan. Đề xuất bổ sung nội dung sửa đổi Luật Thuế XNK vào chương trình xây dựng Luật năm 2015 và triển khai khi được chấp nhận bổ sung.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm đảm bảo triển khai đầy đủ hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS. Để giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm thời gian nộp thuế của DN, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát các điểm thu của Kho bạc nhà nước, điểm thu của các ngân hàng thương mại được Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thực hiện thu thuế cập nhật đúng các quy định về công tác tra cứu, cập nhật thông tin vào hệ thống trao đổi thông tin (1 giờ/1 lần thông tin thu, và 1 ngày/1 lần Bảng kê giấy nộp tiền).

Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Hải quan và hiện Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đang trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật và ban hành theo thẩm quyền các Thông tư hướng dẫn để đảm bảo thực hiện từ ngày 01.01.2015 theo đúng thời gian quy định.

Như vậy khi Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực thi hành sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, qua việc thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử và tiếp tục đơn giản hóa TTHC về hải quan theo hướng quy định chung thống nhất về hồ sơ hải quan.

Mỹ Duyên

Views: (32)

Leave a Reply