Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020 – Công ty CP Cảng Hồng Hà

Sáng ngày 28/6/2016  tại Sơn Tây, Công ty CP Cảng Hồng Hà đã tiến hành Đại hội Cổ đông nhiệm kỳ II 2016 – 2020.

Đại hội có sự tham gia của gần 60 cổ đông,  dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Đặng Tài Hùng – Chủ tịch HĐQT, ông Tăng Minh Ngọc – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, và ông Phùng Tiến Toàn – Thành viên HĐQT.

Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien 2016

Đại hội đồng cổ đông thương niên đã thông qua nhiều nội dung quan trọng:

-  Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2011 – 2016 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II năm 2016- 2020

-  Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2011 – 2016, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II 2016-2020.

-  Biểu quyết bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên: Ông Phùng Tiến Toàn, Ông Đặng Tài Hùng, Ông Tăng Minh Ngọc, Bà Phùng Thúy Hoa, Bà Nguyễn Minh Hảo.

-  Biểu quyết bầu banBan kiểm soát gồm 3 thành viên: Bà Tường Thị Thu Hằng, Bà Lưu Thu Hiền, Tăng Thị Hùy.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Cảng Hồng Hà đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Views: (185)

Leave a Reply