Các phòng ban chức năng

  • Phòng quản lý – hành chính
  • Phòng đào tạo
  • Phòng Kế hoạch -Tài vụ
  • Phòng thanh tra – quản lý học viên

Views: (29)

Leave a Reply