Các công trình đã thực hiện

PhongKhanhtiet-TTHNQG

Phòng khánh tiết Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Hà Nội

HALONGDO1

halongvang

TrungtamhoinghiHaiphong

Trung tâm hội nghị Hải Phòng

SanhTrungtamHoinghiHaiphong

Sảnh Trung tâm hội nghị Hải Phòng

ThicongtuongdaiMP

Thi công tượng đài Mường Phăng – Điện Biên

TuongdaiMP

Tượng đài Mường phăng – Điện Biên

 

 

Views: (6)

Leave a Reply